slid4
slide1
slide2
slide3

วัคซีนพืชมิกซ์โอดี

 

 

 

การใช้วัคซีนพืชมิกซ์โอดีมีประโยชน์และจำเป็นต่อพืชทุกชนิดมากที่สุด เป็นการสร้างภูมิป้องกันโรคพืชต่างๆได้ดีปลอดสารเคมีและใช้ผสมร่วมกับมิกซ์โอดีอินทรีย์เข้มข้น ซึ่งประกอบไปด้วยฮิวมิค แอซิด ฮอร์โมนวิตามินที่จำเป็นสำหรับพืชหลายชนิด ใช้แช่เมล็ดพันธ์พืชทุกชนิดและแช่ท่อนพันธ์พืชทำให้แตกรากดี ใช้ฉีดพ่นทุกระยะของพืชแตกราก แตกกอดี เขียวเต็มที่ พืชดูดซับอาหารได้ดี ฉีดพ่นลงดินแก้ปัญหาดินแน่นดินแข็งใช้ผสมร่วมกับยาฆ่าหญ้าแก้ปัญหาดินเสื่อม

อัตราการใช้ มิกซ์โอดีวัคซีนพืช 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร กวนให้เข้ากันแล้วเติมมิกซ์โอดีอินทรีย์เข้มข้น 20 ซีซี กวนให้เข้ากันแล้วนำไปใช้ได้ทันที

 

Share

.................................................................................................................................................................................................................................................