slid4
slide1
slide2
slide3

สารปรับสภาพดินมิกซ์โอดี

 

 

 

 

สารปรับสภาพดินมิกซ์โอดี คือแร่ธรรมชาติ ที่ประกอบไปด้วย แคลเซียม แม็กนีเซียม ซิลิกา โบรอน สังกะสี           โมลิบดินั่ม  เฟอร์ริก ซึ่งเป็นธาตุอาหารรองและเสริมจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิด ทั้งพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน  ข้าวทุกสายพันธุ์  ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ฯลฯ

ข้อแนะนำในการใช้แร่มิกซ์โอดี

เตรียมเมล็ดพันธ์หรือท่อนพันธ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพหรือป้องกันโรค ควรนำเมล็ดพันธ์หรือท่อนพันธ์ แช่เมล็ดหรือท่อนพันธ์ 1 คืน กับผลิตภัณฑ์มิกซ์โอดีไตรโครเดอร์มาบาซิลัสซับติลิส  หรือวัคซีนพืชผสมกับสารอินทรีย์เข้มข้นมิกซ์โอดี

เตรียมดินก่อนปลูก สภาพดินการทำเกษตรของไทยส่วนใหญ่มีสภาพเป็นกรด ดินแน่น จากการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีเกินความจำเป็น   จึงต้องปรับสภาพดินโดยใช้แร่มิกซโอดี 1-3 กระสอบต่อไร่ ขึ้นอยู่กับสภาพดินหว่านให้ทั่วแปลง ใช้แร่มิกซ์โอดีผสมร่วมกับปุ๋ยเคมีทุกครั้งอัตราส่วนปุ๋ยเคมีทุกสูตร1ส่วนต่อแร่มิกซ์โอดี1-5ส่วน  ตามความเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนปุ๋ยเคมีลดการสูญเสียธาตุอาหารหลักของพืช  เพิ่มพลังปุ๋ยเคมีได้พื้นที่เพิ่มตามจำนวนที่ผสม เหมือนได้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นแต่จ่ายค่าปุ๋ยเคมีน้อยลงคุณภาพดีกว่าเดิม เพิ่มคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์พืชดูดซับปุ๋ยได้เต็มที่ ผลผลิตดี เกษตรกรเป็นเศรษฐีแน่นอน

 

Share

.................................................................................................................................................................................................................................................