slid4
slide1
slide2
slide3

เชื้อไตรโครเดอร์มาบาซิลลัสซับทิลิสมิกซ์โอดี

เชื้อไตรโครเดอร์มาบาซิลลัสซับทิลิสมิกซ์โอดี

ทำไมต้องใช้เชื้อไตรโครเดอร์มาบาซิลลัสซับทิลิสมิกซ์โอดี เพราะมิกซ์โอดีไตรโครเดอร์มาบาซิลัสซับติลิส เป็นการผลิตโดยใช้นวัตกรรมธรรมชาติผสมผสานเทคโนโลยี

ไตรโคเดอร์ม่าเป็นเชื้อราปฎิปักษ์ที่สามารถควบคุมเชื้อรา ไฟท๊อปธอร่า เชื้อสเคลอโรเทียม พิเทียม ไรซ็อคโทเนีย และฟิวซาเรียม ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรครากเน่า-โคนเน่า โรคเน่าคอดิน และโรคเหี่ยว ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเชื้อราไตรโครเดอร์มาจะเข้าทำลายเส้นใยเชื้อราไฟท๊อปธอร่าด้วยการพันรัดหรือแทงเข้าไปภายในเส้นใยของเชื้อราไฟท๊อปธอร่า ทำให้เส้นใยเชื้อราไฟท๊อปธอร่าเหี่ยวแฟบแล้วสลายตัวไปในที่สุดหรือเพื่อการมีชีวิตของเชื้อโรคพืช             

กลไกการควบคุมโรคของเชื้อราไตรโครเดอร์มา  เชื้อราไตรโครเดอร์มามีกลไกการควบคุมเชื้อโรคพืชโดย

 1. เป็นปราสิตและแข่งขันการใช้แหล่งอาหารและปัจจัยต่าง ๆ ของเชื้อโรคพืช

2. เส้นใยของเชื้อราไตรโครเดอร์มา พันรัดรอบเส้นใยของเชื้อโรคและอาจแทงเข้าสู่เส้นใยของเชื้อโรคพืช เส้นใยเชื้อโรคพืชที่ถูกพันรัดจะเกิดช่องว่างหรือเหี่ยวแฟบแล้วสลายตัวไปในที่สุด

 3. เชื้อราไตรโครเดอร์มาบางชนิดผลิตเอนไซม์ทำให้เกิดการเหี่ยวสลายของเส้นใยเชื้อโรคพืช

ชนิดของพืชที่เหมาะสำหรับการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาควบคุมโรคพืช โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสามารถใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาควบคุมโรคได้แบ่งออกเป็น

1. ไม้ผล โรคไม้ผลที่เกิดจากเชื้อราไฟท็อปธอร่า เกิดอาการโรครากเน่า โคนเน่า ในทุเรียนและส้ม ควบคุมโรคได้โดยใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา พร้อมส่วนผสมรองก้นหลุมก่อนปลูกหรือโรยรอบโคนต้นตามรัศมีทรงพุ่มไม้ผล

 2. พืชไร่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ยาสูบ หม่อน มันสำปะหลัง ฝ้าย ที่เกิดอาการโรคยอดเน่าของต้นกล้า  โรครากเน่า - โคนเน่า โรคโคนและต้นเน่า โรคเน่าคอดิน ควบคุมโรคโดยการโรยเชื้อราไตรโครเดอร์มา พร้อมส่วนผสมรอบโคนต้นพืช หรือคลุกเมล็ดในพืชบางชนิด เช่น ฝ้ายก่อนนำไปปลูก 

3. พืชผัก - พืชสวน มะเขือเทศ พริก มะเขือเปราะ แตง กระเจี๊ยบ ถั่วฝักยาว หอมใหญ่ เกิดอาการโรคราเมล็ดผักกาด โรคเหี่ยว รากเน่า - โคนเน่า เน่าคอดิน ควบคุมโรคโดยการโรยเชื้อราไตรโครเดอร์มาพร้อมส่วนผสมรอบโคนต้นหรือคลุกเมล็ดก่อนปลูก

4. ไม้ดอกไม้ประดับ มะลิ ซ่อนกลิ่นโป๊ยเซียน เยอบีร่า กล้วยไม้พันธุ์ Mokara เกิดอาการโรคเหี่ยว ควบคุมโดยโรยเชื้อราไตรโครเดอร์มา พร้อมส่วนผสมโรยรอบโคนต้น

ลักษณะของเชื้อ

เป็นเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์หรือเป็นศัตรูต่อเชื้อราสาเหตุโรครากเน่า - โคนเน่า ของพืชหลายชนิด เส้นใยระยะแรกมีสีขาวเมื่อเจริญเต็มที่จะมีสีเขียว พบได้ทั่วไปในดินและบนซากอินทรีย์วัตถุตามธรรมชาติ ชอบสภาพดินที่ชื้นแต่ไม่แฉะมีคุณสมบัติในการควบคุม ยับยั้ง และทำลายเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดินโดยการใช้เส้นใยพันรอบ และแทงเส้นใยเชื้อราโรคพืชรวมทั้งแย่งอาหาร ทำให้เส้นใยเชื้อราโรคพืชเหี่ยวสลายและตายในที่สุด

ประโยชน์ของการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา

ใช้ในการควบคุมป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตและการเข้าทำลายเชื้อรา สาเหตุของโรคพืชในผัก ผลไม้ ได้แก่

1. เชื้อราฟิวซาเรียม   (Fusarium spp.)                 

- โรคก้นเน่าหอมแบ่ง

- โรคเหี่ยวของพืช  เช่น ผัก ตระกูลแตง ไม้ดอก ไม้ประดับ

- โรครากเน่า , โคนเน่า  เช่น ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว โรคกล้าไหม้

2. เชื้อราสเคลอโรเทียม   (Sclerotium rolfsii )  

- โรครากเน่าของพืชผัก

- โรคราเมล็ดผักกาด มะเขือเทศ

3. เชื้อราพิเทียม      (Pythium spp.)      

- โรคเน่าคอดินของพืชผัก และต้นกล้า

- โรคยอดเน่าของต้นกล้า

- โรคฝักเน่าพืชตระกูลถั่ว และโรคผลเน่าพืชผักตระกูลแตง

4. เชื้อราไรซ็อกโทเนีย (Rhizoctonia solani )    

- โรคหัวเน่า ต้นเน่ามันฝรั่ง และพืชผัก เช่น พริก มะเขือ แตง

- โรคเน่าคอดินพืชผัก ไม้ผล

- โรครากเน่า

- โรคแคงเกอร์บนลำต้น

5. เชื้อราไฟท็อปธอร่า  (Phytopthora spp.)         

- โรครากเน่า

- โคนเน่าของส้ม ทุเรียน

ข้อแนะนำวิธีการใช้

1. การใส่ลงดิน ใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาที่ผสมแล้วตามอัตราส่วน นำไปใส่ในแปลงปลูกพืช โดย

- คลุกเคล้าขณะเตรียมดินปลูกหรือรองก้นหลุมก่อน ปลูกโดยพืชต้นเล็ก ใช้  50 - 100 กรัม (ประมาณ 1 กำมือ) ต่อต้น

หรือในไม้ผล ใช้ 3-5 ก.ก. ต่อต้น

- ใช้โรยบริเวณโคนต้น หว่านในแปลง ในพืชที่ปลูกแล้ว 50 - 100 กรัม/ตารางเมตร

- ใช้ผสมดินปลูก หรือแปลงเพาะกล้า

2. ใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ใช้ไตรโครเดอร์มาชนิดผงคลุกเมล็ดอัตรา 10-20 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัมเติมน้ำหรือสารจับติด (Sticker) ลงไปเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ผงเชื้อจับติดเมล็ดได้ดีขึ้นและควรนำไปปลูกทันที

การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้ผู้บริโภคผลผลิต และต่อสภาพแวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อการควบคุม การเกิดโรคในระยะยาว แต่มีข้อจำกัด คือ ออกฤทธิ์ช้ากว่าการใช้สารเคมีเนื่องจากเชื้อราต้องอาศัยระยะเวลาในการเจริญเพื่อเพิ่มปริมาณแล้วเข้าทำลายเชื้อโรคพืช

การเก็บรักษา  

ควรเก็บรักษาเชื้อราไตรโครเดอร์มาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ หรือเก็บรักษาในห้องเย็นอุณหภูมิประมาณ 7-10 องศาเซลเซียส

ไม่ควรใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาร่วมกับสารเคมีกำจัดเชื้อราในเวลาเดียวกัน ในกรณีจำเป็นควรใช้ก่อนหรือหลังการใช้สารเคมีดังกล่าวอย่างน้อย 7-10 วัน และไม่ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มีเชื้ออื่นปนเปื้อน

 

 

Share

 

.................................................................................................................................................................................................................................................